Finn Bentzens status i forhold til Martinusinstituttet

Hvilken tilknytning har Finn Bentzen for nærværende til Martinusinstituttet? - Er han stadig Instituttets “Revisor”?

I Kosmos nummer 10 2006 findes en artikel, “Revisionen har ordet”, skrevet af Linnea Weinreich og John Cubbin på vegne af revisionsfirmaet “Trekroner Revision A/S”, som fremover skal tage sig af revisionen af Instituttets regnskaber.

Det udtales af Rådet under overskriften “Økonomisk kommentar” i samme nummer af Kosmos, at “baggrunden er, at der gennemføres et generationsskifte hos Finn Bentzens Revisionsinstitut”, og at “Finn Bentzen selv har været tilknyttet Instituttet som revisor i hele 35 år og nu fortsætter med særlige opgaver”.

Hvad der ikke fremgår af Rådets kommentar er, at Finn Bentzen kun var ansvarlig revisor fra 1975 til 1987, hvilket vil sige i 12 år. For det forholder sig sådan, at Finn Bentzen i 1987 deponerede sin bestalling som registreret revisor. Hermed ophørte Finn Bentzen med at være ansvarlig revisor, og samtidig ophørte hans revisoransvarsforsikring, der skulle sikre klienter mod eventuelle fejl fra hans side.

At Finn Bentzen selv personligt ophørte med at være revisor betød dog ikke, at han ophørte med sin revisorvirksomhed. Han fortsatte sin revisorvirksomhed i sit selskab “Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S” i Hillerød ved at indsætte en statsautoriseret revisor, der formelt kunne stå til ansvar for revisionsopgaverne, herunder revisionen af Martinusinstituttets regnskaber.

Så det, der meddeles i 2006, er altså ikke, at Finn Bentzen er ophørt med at være revisor. Det nye er blot, at det ikke længere er “Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S”, der står for revisionen, men “Trekroner Revision A/S”.

Hvad der heller ikke står i kommentaren er, at “Trekroner Revision A/S” på det tidspunkt har et tæt samarbejde med “Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S”. Af vedhæftede kopi fra www.trekronerrevision.dk fra 29. november 2006 står følgende at læse:

Samarbejde med Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S, Hillerød
Revisionsfirmaet har med virkning fra 1. januar 2006 indgået et samarbejde med Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S med henblik på et løbende generationsskifte af Finn Bentzens virksomhed.

Kontoret i Hillerød fortsætter som hidtil, hvor såvel Susanne Lyngaa, Kirsten Sunekær, Kathe Eilertsen, Ole Jørgensen, Bleki Stojkovic og Finn Bentzen fortsat vil være til rådighed.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte John Cubbin (tlf. 46 34 02 15) eller Finn Bentzen (tlf. 48 26 53 25).

Finn Bentzen fremstår tillige med foto på Trekroner Revision A/S’s hjemmeside, se vedhæftede kopi fra 29. november 2006.

Det ser ud som om aftalen går ud på, at Finn Bentzen sælger sin klient, Martinusinstituttet, til “Trekroner Revision A/S”. Som det fremgår af “Revisionspåtegning” dateret 21. april 2006, figurerer Finn Bentzen som medunderskriver. Men han er ikke den ansvarlige registrerede revisor, idet han som nævnt deponerede sin revisorbestalling i 1987.

Finn Bentzen underskriver som “Skatterevisor F.S.D.”, men denne titel anvender Finn Bentzen, selv om han intet revisoransvar har. Alligevel figurerede Finn Bentzen - uden det formelle revisoransvar - i talrige notitser i Kosmos om Instituttets regnskab. Så den intetanende læser - måske endda også medarbejdere på Instituttet og rådsmedlemmer - vil naturligt gå ud fra, at Martinusinstituttets ansvarlige revisor er Finn Bentzen. Men det har han som sagt kun været indtil 1987.

Inden Finn Bentzen i 2006 agerede som del af “Trekroner Revision A/S”, drev han sin revisionsvirksomhed som del af et statsautoriseret revisionsaktieselskab ved navn “Revisorlinien Danmark”. På brevpapiret fremgår tillige navnet “Finn Bentzens Revisionsinstitut . Statsautoriseret Revisionsaktieselskab”. - Dette fremgår af Revisorlinien Danmarks brev af 18. maj 2005, hvor Finn Bentzen sammen med statsautoriseret revisor Bent Andrup underskriver revisorpåtegningen af 2004-regnskabet for Martinus Ideal Fond.

Lige nævnte Bent Andrup var altså i 2005 den ansvarlige revisor, som Finn Bentzen benyttede i sin revision af Martinusinstituttets regnskaber. Netop Bent Andrup er efter al sandsynlighed den egentlige grund til, at “Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S” indledte formelt samarbejde med “Trekroner Revision A/S”. Det forholder sig nemlig således, at Bent Andrup var blevet pålagt en ekstra kontrol grundet mangelfuld opfyldelse af nogle kvalitetskontrolbestemmelser indført i året 2004, (Bekendtgørelse nr. 337 af 10. maj 2004 om kvalitetskontrollen med revisionsvirksomheder og Revisortilsynets virksomhed). Hertil kom en overtrædelse af revisorloven om uafhængighed. Dommen herom - dateret 17. november 2009 - kan i sin helhed downloades her, og følgende er et referat fra dommen:

Revisortilsynet har i sag nr. 43/2008-S gjort gældende, at indklagede har overtrådt revisorlovens regler om uafhængighed ved at afgive revisionspåtegning på årsrapporten for 2006/2007 for Finn Bentzen Invest A/S – også selvom det beror på en fejl, at det af årsrapporten for 2006/2007 for Finn Bentzen Invest A/S fremgår, at der eksisterede et koncernforhold mellem Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S og Finn Bentzen Invest A/S på statustidspunktet.
Indklagede er bestyrelsesformand og har været direktør i Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S, og han har samtidig revideret årsrapporten for 2006/2007 for Finn Bentzen Invest A/S. I begge selskaber er Finn Bentzen og Nicolas S.M. Bentzen medlem af bestyrelsen. Det fremgår ligeledes af begge selskabers årsrapporter, at Finn Bentzen på tidspunktet for årsrapporternes aflæggelse har bestemmende indflydelse og ejer mindst 5 % af aktierne i begge selskaber.
Dette personsammenfald i begge selskaber medfører, at der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om indklagedes uafhængighed.

Resultatet blev en dom og en bøde på 2 gange 100.000 kroner.

Bemærk, at firmaet “Finn Bentzen Invest A/S”, nævnt i ovenstående referat, er det selskab, der i sin tid opkøbte anparter i Sams firma.

Så betegnelsen “det glidende generationsskifte”, som i Kosmos-kommentaren er anvendt, er næppe hele forklaringen på, hvorfor Bent Andrup ikke længere kunne bruges som den ansvarlige revisor, og hvorfor “Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S” indgik i samarbejde med “Trekroner Revision A/S”.

John Cubbin og Finn Bentzen har efter alt at dømme haft et mangeårigt bekendtskab, fx gennem deres fælles engagement i Andelskassen J.A.K. Ifølge Andelskassen J.A.K.'s årsrapport 2010 foretages revisionen af netop “Trekroner Revision A/S” og registreret revisor John Cubbin.

Finn Bentzens samarbejde med Trekroner Revision A/S ophørte i august 2008 på grund af "uoverensstemmelser". Se mailkorrespondance.

Man kan spørge sig, hvorfor Finn Bentzen deponerede sin bestalling i 1987. Det oplagte svar er, at som registreret revisor kan man ikke erhverve bestyrelsesposter eller være ansat i selskaber, man selv reviderer. Faktum er, at Finn Bentzen i dag er involveret og har været involveret i en lang række mindre firmaer, hvoraf mange er blevet opløst, hvilket fremgår af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens på nettet offentligt tilgængelige register. Det er vigtigt at forstå, at forudsætningen for, at Finn Bentzen fx kunne opkøbe anparterne i Sams selskab, er, at han ikke havde revisoransvar.

Hvad formålene med de mange firmaer, der er registreret på Finn Bentzens adresse, er eller har været, kan det være svært at sige noget om, men ovennævnte domsafgørelse vedrørende Bent Andrup involverede jo i høj grad Finn Bentzens forretninger. Og man kan igen henvise til den ret så skarpe udtalelse fra Professor Lars Bo Langsted, som blev lagt frem i Erstatningsretssagen, hvori han konkluderer

En gennemlæsning af sagen gør det sandsynligt, at afdøde Sam Zinglersen via sit bekendtskab med Finn Bentzen har haft et dyrt sådant. Det er også sandsynligt, at Finn Bentzen agerer i en gråzone af (muligt) uretmæssigt påklistret autoritet og kompetence kombineret med en mere eller mindre hensynsløs og direkte hytten sit eget skind gerne på andres bekostning.

Detaljerne om behandlingen af de betragtelige bidrag i form af arv, hvormed Martinusinstituttet er blevet og stadig bliver begunstiget, er stadig et totalt mørkelagt område. Vi kender intet til detaljerne om, hvilke specifikke beløb, der kommer ind, og hvor meget der bliver tilbage til gavn for Martinusinstituttets aktiviteter og udgifter. Men det vi ved er, at dette område i hvert fald før i tiden har været håndteret af Finn Bentzen.